REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

25.06.2020

Změny v nitrátové směrnice od 1.července 2020 dle NV 277/2020 Sb.

1) pozemky podniku se v ZOD nacházejí pouze částečně = pro celý podnik platí:
a) povinná bilance dusíku (nezpracovává podnik, který má po odečtení vyjmenovaných ploch méně než 30 ha zemědělské půdy – bod 10)
b) požadavky na kapacitu skladovacích prostor + max. 170 kg organického N/ha pozemků, které se mohou hnojit + omezení skladování statkových hnojiv na zemědělské půdě

2) díl půdního bloku, který se má větší výměru než 2 ha zařazenou v ZOD se považuje za DPB celý v ZOD

3) období zákazu hnojení dusíkem na orné půdě a trvalých travních porostech se nevztahuje na hnojiva použitá k ozimým plodinám v aplikační dávce do 5 kg N/ha

4) období zákazu hnojení – nová výjimka:
hnojiva s rychle uvolnitelným N
se mohou aplikovat na DPB s průměrnou sklonitostí do 5° v období nejdéle 14 dní od začátku období zákazu a ve dnech, kdy průměrná denní teplota vzduchu je vyšší než 5°C – doloží se měřením potvrzeným od ČHMÚ

5) Limity přívodu dusíku k plodinám a kulturám:
- při nižších dosahovaných výnosech je třeba přívod dusíku snížit

6) Limity přívodu dusíku k plodinám a kulturám:
- po dusík poutajících plodinách se u následné plodiny v prvním roce do přívodu dusíku počítá
+ 50 kg N/ha z posklizňových a kořenových zbytků víceletých čistých jetelovin a jednoletých luskovin na semeno se zapravenou slámou
+ 25 kg N/ha z posklizňových a kořenových zbytků ostatních dusík poutajících plodin vč. jejich směsí s jinými plodinami

7) pokud použijete N hnojiva k podpoře rozkladu slámy, je možné navíc použít:
- k řepce 30 kg N/ha a k ostatním ozimým plodinám 20 kg N/ha (hnojiva A a B v tabulce maximální celkové dávky dusíku v období po sklizni hlavní plodiny)

8) za hnojení k podpoře rozkladu slámy se považuje přímé nebo následné hnojení do období začátku zákazu hnojení (možný posun viz bod 4) na pozemku s ponechanou veškerou slámou

9) TTP s HPJ 65 až 76 meliorované:
– jednorázová dávka hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem do 120 kg N/ha
- jednorázová dávka minerálního hnojiva do 60 kg N/ha

10) BILANCE DUSÍKU:
-
zpracovává zemědělský podnikatel, který i jen částečně hospodaří na pozemcích v ZOD
- zpracuje do 31.12
- zpracuje za období od 1.7. aktuálního roku do 30.6. následujícího kalendářního roku (dále „hospodářský rok“)
-hodnota bilance dusíku nesmí po 3 po sobě následující roky v průměru překročit 70 kg N/ha zemědělské půdy podniku
- do bilance dusíku se nezapočítávají plochy , hnojení a výnosy ve školkách, ovocných sadech, vinicích, chmelnicích, sklenících, fóliovnících, pařeništích, v porostech jahodách, okrasných rostlin, rychle rostoucích dřevin a vánočních stromků
- NEZPRACOVÁVÁ  podnik, který po odečtení nezapočítávaných ploch obhospodařuje méně než 30 ha zemědělské půdy
- nezapočítávají se výkaly a moč zanechané hospodářskými zvířaty při pastvě nebo pobytu na zemědělském pozemku

11) omezení použití max. 170 kg N/ha (průměr na pozemcích vhodných ke hnojení) organického dusíku – počítá se na hospodářský rok = 1.7. – 30.6.

12) skladování dusíkatých hnojivých látek v NZO:
- do hnojiv, která se mohou s omezeními uložit na zemědělské půdě, se přidává separát digestátu
- hromada hnoje/kompostu/separátu digestátu: výška minim. 1,7m, délka kratší strany hromady max. 20 m

13) kukuřici ve III. aplikačním pásmu nelze pěstovat 2 roky po sobě

14) TTP se sklonitostí nad 7°:
- jednorázová dávka N v hnojivech s rychle uvolnitelným dusíkem max. 120 kg celkového N/ha
- jednorázová dávka N v minerálních hnojivech max. 60 kg celkového N/ha

 

 

Soubory ke stažení

Kde nás najdete

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811Ředitelka:      Hana Pisarčíková

Telefon:          +420 702 082 483
Email:            pisarcikova@rakkhk.cz

Referentka:    Lenka Kopelentová

Telefon:          +420 702 240 805
Email:             kopelentova@rakkhk.cz

 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj
Mediální partner regionální agrární komory je Smart emailing
Smart Emailing