REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

07.03.2019

Přehled změn v přímých platbách a plošných opatřeních PRV na rok 2019

ZMĚNY V PŘÍMÝCH PLATBÁCH: dle informací ze školení školitelů 06.03.2019, podrobnosti budou v metodikách k jednotlivým titulům

1. MEDONOSNÝ ÚHOR:  novinka
- koef. EFAs 1,5
- seznam plodin
- úhor v LPIS od 1.1.2019, DPB udržovat od 1.1. do 15.7.
- porost plodin 1.6. – 15.7.
- neaplikovat prostředky na ochranu rostlin, hnojiva
- žádná produkce z úhoru

2. ÚHOR ZELENÝ:
- nektarodárné plodiny ze seznamu úhoru přesunuty do medonosného úhoru
- vojtěška a jetel přesunuty do dusík poutajících plodin
- pokud je na zeleném úhoru zasetá tráva bude se automaticky po 5 letech přesouvat do T

POSLEDNÍ ROK ÚHORU SE NEMUSÍ PO ZRUŠENÍ ÚHORU ZAKLÁDAT OZIM

3. POVINNÉ ZÁKRESY PLODIN DO JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI:
- žadatelé, kteří mají povinnost diverzifikace (nad 10 ha orné půdy)
- zakreslovat nemusí žadatelé, kteří mají výjimku kvůli podílu TTP  a ekologičtí zemědělci
- zákresy budou povinné pro všechny  v novém dotačním období 2020+
- zákres plodin na DPB co nejpřesnější – zamalovat v LPIS

4. ZMĚNA DOKLÁDÁNÍ POVINNÝCH PŘÍLOH K VCS:
- např. doklady k osivu, týká se zeleniny, brambor, cukrovky
- vyjmenované doklady se budou přikládat k Jednotné žádosti do 15.5., za zpoždění bude krácena dotace, pokud nedoloží do konečného data bude žadatel bez dotace

5. SAZBY SAPS A MZZ:
- sazba SAPS 2018: 3.388,15 Kč/ha
- sazba MZZ zvýšena až na 50% sazby SAPS: 1.694,08 Kč/ha
- Právnické osoby žádající o MZZ: statutáři v PO, které žádají o MZZ musejí být zapsáni v evidenci zemědělského podnikatele jako fyzické osoby (vznikne vlastně dvojí zápis – jednou FO statutár a jednou PO jako žadatel)

6. DZES 7d – omezení plochy plodiny na 30 ha
- týká se DPB s MEO a SEO, v LPIS celé žluté nebo červené
- dodržovat od 1.1.2020 – připravit již 2019 před setím ozimů
- omezení se netýká: zelených DPB
                                      DPB, kde je na celé ploše zasetá dusík poutající plodina
                                      DPB, které jsou nahlášené na dotaci PRV Biopásy a Ochrana čejky chocholaté
                                      (stačí jediný biopás na DPB)
- kontrolní období 1.6. – 31.8.
- dusík poutající plodiny – pokud nejsou hlášeny na EFAs, mohou se ošetřovat POR a hnojit
- pro účely DZES 7d jsou jařiny a ozimy brány jako různé plodiny – sladění s podmínkami greeningu
- při porušení bude sankce vztažena na všechny tituly žadatele – jde o obecnou podmínku čerpání dotací

 

 

ZMĚNY V PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA:

INVESTICE:
 4.1.1 – investice do zemědělských podniků  - už vyhlášeno nebude, je vyčerpaná alokace
               - podpořena bude většina náhradníků ze 7. kola
6.1.1 – zahájení činnosti mladých zemědělců – 2019 vyhlášeno nebude, další kolo až 2020 – poslední
LEADER – rozšíření předmětů podpory pro obce

AEKO:
1. NAVYŠOVÁNÍ VÝMĚRY V 5. ROCE ZÁVAZKU
:
- navýšení výměry jednotlivých DPB nebude považováno za navyšování výměry, které by zakládalo povinnost podávat novou žádost o zařazení
- nový DPB zakládá povinnost nové žádost o zařazení

2. UKONČENÍ ZÁVAZKŮ A NOVÉ ZÁVAZKY:
- pravděpodobně přechodné období
- nebudou se překlápět závazky – nové období = nové závazky
- na DPB, které byly v tomto období v AEKO bude možné nahlásit „pokračovací závazek“ asi na 1 – 2 roky podle délky přechodného období
- v přechodném období bude možné zařadit do AEKO jen DPB, které mezi lety 2015 – 2020 byly v AEKO zařazeny; DPB, na kterých závazek AEKO nebyl, nebude možné do AEKO zařadit – až v novém období
- na přechodné období dojde k revizi podmínek – pravděpodobně ke zmenšení počtu povinností, ale dojde i k revizi plateb – méně povinností – menší sazby

3. INTEGROVANÁ PRODUKCE OVOCE A ZELENINY:
- rozbory produkce dokládat SZIF do 31.1.  následujícího roku, pokud nedoloží ani do 15.2., bude žadatel bez dotace
- sledování škodlivých činitelů: od zahájení sezóny (1.3.) lze použít meteostanice s vyhodnocováním efektivní sumy teplot -  klasický monitoring škůdců se může provádět až po dosažení prahové hodnoty pro jednotlivé škůdce („do té doby nemusíte na poli blbnout se síťkou“)
- evidenční kartu DPB dodat na SZIF do 31.1., opět sankce za dodání do 15.2. a od 15.2. bez dotace
- IPO (ovoce) – výměra převládajícího druhu pro odběr vzorků ovoce – podle výměry jednotlivých druhů k datu podání Jednotné žádosti

4. OŠETŘOVÁNÍ TRAVNÍCH POROSTŮ:
- přerušení pastvy na max. 29 dní nezakládá povinnost přesekat nedopasky
- nejzazší datum pro přesekání nedopasků je 31.12.
- seč nebo pastva na specifických managementech – lez posunout dopředu pouze s povolením OOP (pokud nebude souhlas OOP, jde o porušení minimální zemědělské péče)

5. BIOPÁSY:
- max. podíl BP z DPB zvýšen na 40%
- na zbytku DPB nesmí být pěstovány plodiny, ze kterých je složen biopás
- BP lze porušit podélně v max. šířce 50 m (přejezdy na pole a na mezi plochami s BP)

6. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ:
- sledování škodlivých činitelů jako v integrované produkci – meteostanice se sumou efektivních teplot, monitoring škůdce až po dosažení prahové hodnoty teplot
- zrušena povinnost zákresu umístění technického zařízení na sledování
- změny v ošetřování TTP – viz změny v OTP


 

Kde nás najdete

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811Ředitelka:      Hana Pisarčíková

Telefon:          +420 702 082 483
Email:            pisarcikova@rakkhk.cz

Referentka:    Lenka Kopelentová

Telefon:          +420 702 240 805
Email:             kopelentova@rakkhk.cz

 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj
Mediální partner regionální agrární komory je Smart emailing
Smart Emailing