REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

19.09.2019

NAVRHOVANÉ ZMĚNY V PŘÍMÝCH PLATBÁCH od 2020

MZE připravuje některé změny v přímých platbách. Změny jsou zatím ve stádiu návrhu. O konečné verzi nařízení vlády vás budeme včas informovat. 
NV 48/2017 Sb. o stanovení požadavků DZES a PPH a důsledků jejich porušení:
DZES 7d: podmínku maximální výměry jedné plodiny 30 ha DPB s MEO nebo SEO (žluté nebo červené půdní bloky) nemusí žadatel dodržet na 
- DPB s ornou půdou, na kterém pěstuje trávy
- DPB o velikosti do 40 ha, na který podal žádost o poskytnutí dotace na biopásy (AEKO)
- DPB o velikosti nad 40 ha, na který podal žádost o poskytnutí dotace na biopásy (AEKO) a zároveň plocha biopásů pokrývá aspoň 5% DPB
- DPB, na který podal žádost o dotaci na ochranu čejky chocholaté
Hodnocení pochybení při dodržování cross-complinace:
- wellfare zvířat: péče o zvířata není zajištěna odborně způsobilými zaměstnanci – nově hodnoceno jako neodstranitelné porušení
- nepředložení aktuálního schváleného havarijního plánu bude nově hodnoceno jako porušení malého rozsahu (dosud jen opatření k nápravě) odstranitelné
- ohrožení nebo znečištění vod pouze 1 zdrojem znečištění přesunuto do středního rozsahu porušení
- ohrožení vod povrchových nebo podzemních nově střední závažnost porušení bez ohledu na vzdálenost zdroje znečištění od vody (dosud jen při zdroji znečištění do 100 m od vody)
- požadavkům vodního zákona musí odpovídat i zajištění skladovacího prostoru pro použité obaly od závadných látek
-  únik skladovaných závadných látek do vody se postihuje nejen při viditelném úniku, ale i při prokázaném úniku. Prokázaný nebo viditelný únik do vody je nově hodnocen jako neodstranitelné porušení
NV 50/2015 Sb. o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům:
- SZIF neposkytne přímé platby na DPB, na který došlo k ohlášení změny uživatele a toto ohlášení se jeví nepravdivé nebo žadatel nepředloží dohodu nebo jiný doklad o právu k užívání DPB
- NV doplněno o odkazy na navazující dvouleté závazky AEKO 
- úhor s porostem a medonosný úhor – zákaz aplikace upravených kalů
- podpora ovocných druhů s vysokou pracností: jahody – minimální počet životaschopných jedinců 20.000 ks/ha příslušného DPB minimálně v období od podání žádosti do 30.6. příslušného kalendářního roku
- podpora na chov bahnice nebo kozy: bahnice nebo kozy se nemusejí pást na DPB s TTP nebo G 
žadatele, nově stačí, když jsou DPB, na kterých žadatel pase, zapsány v LPIS
- seznam masných plemen pro podporu telat masného typu doplněn o Chianina a Uckermärker

Kde nás najdete

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811Ředitelka:      Hana Pisarčíková

Telefon:          +420 702 082 483
Email:            pisarcikova@rakkhk.cz

Referentka:    Lenka Kopelentová

Telefon:          +420 702 240 805
Email:             kopelentova@rakkhk.cz

 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj
Mediální partner regionální agrární komory je Smart emailing
Smart Emailing