REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

24.03.2020

Kde hledat pomoc při řešení problémů souvisejících s koronavirem v zemědělství

Shrnutí základních kontaktů a informací pro usnadnění fungování zemědělských podniků v době koronavirové. Sestaveno z poznatků k 24.3.2020, 12:00 hodin.

Informační linka MZE:
- výzva zasílat informace o problémech, se kterými se zemědělci setkávají v souvislosti s CoV-19:  221 814 595, krizovalinka@mze.cz,
- problémy v živočišné výrobě - dotazník:  https://forms.gle/35Wf1rouXX4LrsFd9

Informační linka Finanční správy: 225 092 392

Pracovníci do zemědělství, poptávka, nabídka:
 https://agroprace.cz/ 
https://www.facebook.com/groups/257699645226384/?hc_location=group
https://intermesos.cz/, Platforma - https://intermesos.sinch.cz/ (umělci, ale možná se osvědčí J)
https://www.zscr.cz/Koronavirus?prace
Česko-ukrajinský svaz zaměstnavatelů a pracovníků: nabídka volných pracovníků: https://cuszp.cz/
Poptávka po studentech:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
: doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D., e-mail: bartos@zf.jcu.cz,
        tel: 387 772 931, 608 167 446

Mendelova univerzita v Brně : Mgr. Jiřina Studenková, e-mail: jirina.studenkova@mendelu.cz , tel.: 545 135 199,
        773  207 777

Česká zemědělská univerzita v Praze : Mgr. Přemysl Gubani, e-mail: careercenter@czu.cz , tel.: 776 783 129

 

Dezinfekční prostředky:
TEREOS TTD: Martina Kalinová, obchodní manažer, tel.: +420 602 405 713, email: mkalinova@tereos.com; nabídkový list: Nabídkový list ke stažení

PREOL a.s.: josef.vytrhlik@preol.cz

DF Partner: https://www.dfpartner.eu/cs/O-spolecnosti/Clanky/Spustili-jsme-vyrobu-dezinfekce-Anti-COVID

 

Šití roušek/látky na roušky:
MPO seznam k 24.3.2020:
https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/2020/3/Seznam-galanterie-24--3--2020.pdf

 

Poptávkové aplikace – ochranné a dezinfekční prostředky:
- ZS ČR: https://www.zscr.cz/Koronavirus?hlaseni
 

Zahraniční pracovníci:
Prodloužení pracovních víz: usnesení vlády 248 ze 13.3.2020 – prodloužení současných pracovních víz: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMTJP9X9
- informace o volných pracovnících: https://www.uradprace.cz/web/cz/kontakty-2
- Vládní usnesení ze dne 19. března 2020 č. 267 schvaluje možnost cizinců změnit na území České republiky zaměstnavatele bez nutnosti splnění podmínky 6 měsíců předchozího zaměstnání na území České republiky (§ 42g odst. 7 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců): https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMVAWAJE
 

 

Pracovněprávní otázky – karanténa, práce z domova, ošetřovné:  https://www.mpsv.cz/
- překážky v práci: https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Desatero_tabulka.pdf/b415b933-f717-6936-df03-0fccd8ee6c16
- program MPSV Antiviruskompenzace pro zaměstnavatele: https://www.mpsv.cz/-/podpora-firem-v-programu-antivirus-pokracuje-vlada-schvalila-dalsi-navrhy-ministryne-malacove
- pracovníka, který je doma, protože pro něj jeho zaměstnavatel nemá práci, můžete přijmout na DPP nebo DPČ u sebe ve firmě (měl by mít možnost se okamžitě vrátit ke svému zaměstnavateli, až ho bude potřebovat). Pokud by pracovník vykonával stejnou práci, jako u svého hlavního zaměstnavatele, musí k tomu mít jeho souhlas.

 

Hygienická nařízení pro zaměstnance
- jak se chovat na pracovišti – nařízení pro zaměstnance: https://www.zscr.cz/clanek/doporuceny-prozatimni-hygienicky-postup-na-pracovisti-4910
- nařízení v případě koronavirové karantény: vydává vaše krajská hygienická stanice
příklad: https://www.zscr.cz/media/upload/1584699459_pravidla-pro-zamestnavatele-v-dobe-karanteny-khs-olomouc.pdf

 

OPATŘENÍ PRO OSVČ: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/koronavirus-covid-19
- odpuštění placení záloh na sociální a zdravotní pojištění od března do srpna 2020; OSVČ se zálohami vyššími než minimální (4.896 Kč měsíčně) nemusejí platit zálohy žádné, chybějící částku budou doplácet po vyúčtování pojistného 2020
- Finanční příspěvek pro OSVČ ve výši 424 Kč za každý den v karanténě/ošetřování člena rodiny. Jde o obdobu ošetřovného u zaměstnanců. Vyplácet ho na základě čestného prohlášení podaného prostřednictvím obecního živnostenského úřadu bude MPO. 

 

PGRLF – opatření doby koronavirové:
- PGRLF  bude v odůvodněných případech akceptovat odložení splátek u stávajících komerčních úvěrů, bude tedy poskytovat úrokovou podporu i na splátkách, které budou na základě ujednání mezi úvěrující bankou a klientem PGRLF odloženy oproti původnímu splátkovému kalendáři, a to při dodržení maximálních lhůt uvedených v pravidlech programu.

- V případě úvěrů poskytnutých přímo společností PGRLF lze žádat o uvolnění či snížení zástav peněžních vkladů, které nyní slouží jako zajištění poskytnutých úvěrů, a dále pak bude umožněn i odklad splátek jistiny úvěrů poskytnutých PGRLF, a to vždy na základě individuálního posouzení.
- Veškeré žádosti klientů je možné podat elektronicky a budou individuálně posouzeny.

 

 

PRV, SZIF A JEDNOTNÁ ŽÁDOST – doba koronavirová: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fpredavani_znalosti%2F111%2F1585036636596.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fnarodni_dotace%2Fpgrlf%2F1584632207199.pdf
Jednotná žádost: příjem JŽ prodloužen do 15.6.2020

PRV:  
- u projektů v realizaci prodlouženy maximální lhůty pro realizaci projektů a podání Žádostí o platbu o 6 měsíců.
- u operací 1.1.1 Vzdělávací akce a 1.2.1 Informační akce prodloužíme lhůtu pro realizaci projektů a podání Žádosti o platbu o 12 měsíců.
- U operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů (EIP) prodloužíme lhůtu pro předložení žádosti o průběžnou platbu v roce 2020 spolu s inovačním deníkem, a to do 31. srpna. 2020.

SZIF:
- telefonické konzultace s žadateli při případných komplikacích s doplňováním dokumentů a s administrativní mi podmínkami.
- Požadované změny termínů předložení Žádosti o platbu žadatelé hlásí standardním postupem elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře.

-  9. Kolo (7. až 28. dubna) -  vzdělávání a krátké dodavatelské řetězce, zatím beze změn
- Od 16. března 2020 jsou pozastaveny kontroly na místě. U projektů budou kontroly na místě s žadateli konzultovat pracovníci RO SZIF individuálně.

Místní akční skupiny:
- prodloužen příjem žádostí na Místní akční skupiny (MAS) a termín předložení žádostí po administraci na MAS na RO SZIF (nad rámec schválených výzev SZIF) tak, aby žádosti na SZIF byly předloženy nejpozději do 31. října 2020.

OP Rybářství:
- 17. výzva Operačního programu (OP) Rybářství - příjem žádostí o podporu v dubnu 2020 řešen dle aktuální situace, a pokud bude nutné tak lze uvažovat o prodloužení termínů o dva týdny.
- prodloužíme lhůty pro předložení konečné dokumentace k výběrovému řízení  ze současných 12 týdnů na 24 týdnů - 16. výzva OP Rybářství:  Prodloužení maximálních lhůt pro předložení žádostí o platbu, hlášení o změnách a průběžných a závěrečných zpráv o udržitelnosti bude řešeno individuálně s žadateli.
 

 

Liberační balíčky vlády pro podnikatele: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/koronavirus-covid-19
Balíček I a II: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943
Balíček I:
- Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020.
- Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy je daňovému subjektu individuálně prominut úrok z prodlení nebo o posečkání, splátkování daně anebo pokuta za nepodání kontrolního hlášení v souvislosti s koronavirem.
- Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020.
- Plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. července.

Liberační balíček II

- Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit.
- Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto daň až o pět měsíců později.

- Zavedení institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO za rok 2020. Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018.

- Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců.

 

ÚVĚRY COVID II:
- Program COVID II: alokace 30 miliard Kč. V tomto případě bezúročné půjčky s ročním odkladem začínají na 10 tisících Kč a končí na 15 milionech Kč. Zde se jedná o úvěry od komerčních bank, za které se zaručí stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMRZB). Podnikatelé tak pákovým efektem budou mít k dispozici až 30 miliard korun. Nelze využít na činnosti v zemědělské prvovýrobě a akvakultuře.  Podrobnosti na www.cmzrb.cz/cmzrb-rozdeli-dalsich-5-miliard-na-covid-ii/.

 

 

Kde nás najdete

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811Ředitelka:      Hana Pisarčíková

Telefon:          +420 702 082 483
Email:            pisarcikova@rakkhk.cz

Referentka:    Lenka Kopelentová

Telefon:          +420 702 240 805
Email:             kopelentova@rakkhk.cz

 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj
Mediální partner regionální agrární komory je Smart emailing
Smart Emailing