REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

11.01.2022

Evidence hnojení a pastvy – shrnutí změn od roku 2022

Evidence hnojení a pastvy – shrnutí změn od roku 2022

7.1.2022

Od 1.1.2022 vstoupila v účinnost novela zákona o hnojivech, která zavádí pro zemědělské podnikatele hospodařící na výměře větší než 20 ha několik nových povinností.
Jedná se zejména o povinnost: vést elektronicky evidenci o hnojivech, včetně evidence pastvy, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech použitých na zemědělské půdě a lesních pozemcích a evidenci o upravených kalech a sedimentech použitých na zemědělské půdě (dále jen „evidence hnojení“).

Obsah evidence hnojení zpřesňuje v příloze č. 2 prováděcí vyhláška k zákonu o hnojivech (377/2013 Sb., v platném znění). Nově se v evidenci hnojení zaznamenává datum výsevu/sadby plodiny, datum sklizně/zapravení plodiny a také výnos plodiny, a to jak hlavního produktu (zrno, semeno, hlízy, bulvy), tak vedlejšího produktu (sláma, chrást, nať). Vyhláška tyto údaje nicméně umožňuje vést i samostatně. Povinnost evidence výnosů se nevztahuje na trvalé travní porosty. Všechny výše zmíněné nové náležitosti lze evidovat již dnes nejen v aplikaci EPH na Portálu farmáře v části Evidence výroby, ale i v každém běžném komerčním SW určeném k vedení zemědělských evidencí. 

Zákon navíc stanovuje povinnost pro zemědělské podnikatele hospodařící na výměře větší než 20 ha evidenci hnojení za kalendářní rok elektronicky předat ÚKZUZ. Tato povinnost poprvé nastane v lednu 2023, kdy se budou odevzdávat data evidence hnojení za rok 2022.

Ministerstvo zemědělství připraví v průběhu prvního pololetí 2022 aplikaci Jednotné úložiště dat evidence hnojení, přes kterou bude odevzdávání dat probíhat.

Tato aplikace bude umět zpracovat a odeslat data evidence hnojení vedené v Portálu farmáře nebo v ostatních komerčních softwarech. Pro komerční software se předpokládá spuštění webových služeb do konce ledna tohoto roku. Proces předání dat bude probíhat obdobně, jako již dnes funguje například předání dat pro účely statistiky použití přípravků na ochranu rostlin anebo odesílání hlášení pohybů zvířat do ústřední evidence. Rovněž se předpokládá, že v případě nekonzistence dat bude žadateli zobrazen chybník. Odevzdání evidence hnojení bude možno provádět opakovaně.

Z důvodu četných požadavků zemědělců bude nad rámec vyhlášky aplikace rovněž umět zpracovat data evidence hnojení vedené ve formátu MS Excel, pokud budou mít předepsanou strukturu. Předepsanou strukturou se rozumí zejména vazba na číselníky plodin a hnojiv (již nyní dostupné v aplikaci Data ke stažení) a dále vazba na nové číselníky produktů a užitkových směrů ve vazbě na jednotlivé plodiny. Vzor struktury evidence v MS Excel bude na Portále farmáře zveřejněn do konce března tohoto roku po pilotním ověření předání dat v novém formátu.

Zemědělec, který si připraví strukturovaný soubor MS Excel, bude mít možnost ho do aplikace nahrát a v případě nesrovnalostí data před odesláním v aplikaci upravit. Převod do vyhláškou předpokládaného formátu pro podání (formát XML) pak zajistí samotná aplikace na Portálu farmáře.  Je nutné zdůraznit, že žádný jiný formát než výše popsaný  (tj. např. PDF) nebude pro předání dat umožněn. Ministerstvo zemědělství spustí možnost nahrávání evidence hnojení v MS Excel již v průběhu 2. čtvrtletí, aby měli zemědělci dostatečný časový prostor na vyzkoušení funkčnosti systému.

 

Související odkazy

Vyhláška č. 377/2013 Sb.

 

 

Kde nás najdete

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811Ředitelka:      Hana Pisarčíková

Telefon:          +420 702 082 483
Email:            pisarcikova@rakkhk.cz

Referentka:    Lenka Kopelentová

Telefon:          +420 702 240 805
Email:             kopelentova@rakkhk.cz

 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj
Mediální partner regionální agrární komory je Smart emailing
Smart Emailing
 
123 movies